Tovar doručujeme po celom Slovensku
Osobný odber už v ten istý deň

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy s MO,VO a pre e-shop
Vydané v súlade s ust. § 273 Obchodného zákonníka
(ďalej aj „VOP“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
2. Odchýlenie sa od akejkoľvek časti alebo celku VOP, je možná len v prípade, ak sa predávajúci a kupujúci na tom písomne dohodli.
3. Ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávku na uzatvorenie kúpnej zmluvy predkladá kupujúci predávajúcemu písomne, mailom, faxom, telefonicky alebo ústne. Kúpna zmluva je uzatvorená:
a) potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
b) odoslaním požadovaného tovaru.
c) podpisom predávajúceho a kupujúceho na písomnej kúpnej zmluve.

2. Objednávka obsahuje najmä označenie kupujúceho a označenie druhu tovaru.
3. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde aj kúpou tovaru v predajni predávajúceho v mieste jeho sídla alebo v jeho pobočkách (ďalej len „obchod“) zaplatením kúpnej ceny za tovar kupujúcim.
4. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť aj prostredníctvom internetového elektronického obchodu predávajúceho. Po vyplnení formuláru vyžadovaným systémom na internetovej stránke predávajúceho bude vygenerovaná objednávka kupujúceho, ktorej prijatie systém informatívne potvrdí kupujúcemu. Objednávka bude zaregistrovaná v systéme predávajúceho, pričom následne bude kupujúci oprávnený túto objednávku zaslať predávajúcemu spôsobom podľa odseku 1 tohto článku.

III. Kúpna cena

1. Kúpna cena je dojednaná v kúpnej zmluve.
2. Kúpna cena je stanovená v zmysle aktuálneho cenníka predávajúceho alebo individuálnych cien na základe kúpnej zmluvy a príslušného rabatu, prípadne iných dohôd medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretých písomnou formou.
3. Kúpna cena pri kúpe tovaru v obchode je kúpna cena uvedená na cenovke jednotlivého tovaru, ak nie je uvedené inak.
4. Cenníky uvedené na internetovej stránke www.brahamamarket.sk predávajúceho sú nezáväzné, pričom pre zmluvné strany platí a je záväzná cena uvedená v kúpnej zmluve, resp. v objednávke záväzne potvrdenej predávajúcim, resp. kúpna cena uvedená vo faktúre v prípade, že ju kupujúci nenamietal v lehote a spôsobom podľa článku V. ods. 5 týchto VOP.

IV. Spôsob platenia

Pri nákupe do 150,- eur bez DPH musí byť platba realizovaná v hotovosti. Pri fakturácii nižšej ako 150,- eur bez DPH si predávajúci môže pripočítať k cene manipulačný poplatok 3,00 eur bez DPH. Neplatí v prípade platby za tovar objednaný cez eshop.

V. Platobné podmienky

1. Pri predaji objednávkového tovaru, ktorý nemá predávajúci na sklade, vystaví predávajúci zálohovú faktúru alebo zálohový daňový doklad pre kupujúceho vo výške vopred dohodnutej, minimálne však 60% z predajnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve. Po úhrade tejto faktúry kupujúcim, objedná predávajúci daný tovar od svojho dodávateľa. Predávajúci nie je povinný kupujúcemu tovar dodať ani ho objednať pred tým, ako mu kupujúci uhradí zálohovú faktúru. Na základe výzvy predávajúceho bude tovar kupujúcemu odovzdaný v dohodnutej lehote. V prípade omeškania kupujúceho dlhšieho ako 14 dní s prevzatím tovaru od predávajúceho v dohodnutej lehote sa má za to, že kupujúci stratil záujem o kúpu tohto tovaru, na základe čoho vzniká predávajúcemu právo odstúpiť od individuálnej kúpnej zmluvy na dodanie tohto tovaru a súčasne aj nárok požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške uhradenej sumy predfaktúry, resp. zálohy. Kupujúci vyhlasuje, že vyslovene súhlasí s predmetným ustanovením o zmluvnej pokute, je si dobre vedomý jej výšky a túto akceptuje s ohľadom na skutočnosť, že predávajúcemu v prípade objednávkového tovaru, ktorý nemá predávajúci na sklade, vznikajú podstatné výdavky spojené so zaobstaraním tohto tovaru, ktorý je ďalej ťažko predateľný.

2. Pri predaji ostatného tovaru podľa článku II. bod 3 VOP uhradí kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platbe za tovar platobnou kartou, je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho vhodným spôsobom preukázať svoju totožnosť.

3. Dodávka dohodnutého tovaru sa uskutoční:
– odovzdaním tovaru kupujúcemu v sídle predávajúceho
- odovzdaním prvému dopravcovi (v prípade zabezpečenia prepravy kupujúcim) k preprave pre kupujúceho,
- uskladnením (na žiadosť kupujúceho),
- odovzdaním tovaru kupujúcemu na adrese jeho sídla alebo jeho organizačnej zložky

Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru predávajúcemu, a to predovšetkým písomným potvrdením na dodacom liste (príp. faktúre) predávajúceho, ktorý predávajúci kupujúcemu doručí spolu s tovarom. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť a žiada predávajúceho, aby sa spoľahol na to, že ktorákoľvek osoba, ktorá v mene kupujúceho v mieste prevzatia tovar prevezme, najmä každý jeho zamestnanec alebo prepravca, je oprávnená tovar záväzne prevziať, preskúmať jeho akosť a vady a potvrdiť jeho prevzatie predávajúcemu, so všetkými právnymi následkami, ktoré s tým priamo pre kupujúceho vyplývajú.

4. Pri dodávke tovaru, ak nie je dohodnuté inak, vystaví predávajúci faktúru po odoslaní tovaru kupujúcemu, alebo po dodaní tovaru ku kupujúcemu. Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá v kúpnej zmluve, v prípade predaja na maloobchodnej predajni je platba akceptovaná iba v hotovosti alebo platobnou kartou, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci je oprávnený v prípade potreby vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru, a to najmä v prípade zhoršenej platobnej disciplíny kupujúceho, alebo v prípade zvýšeného rizika omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, pričom túto skutočnosť s konečnou platnosťou posudzuje predávajúci, čo kupujúci akceptuje. V prípade vystavenia zálohovej faktúry je kupujúci povinný zálohovú faktúru uhradiť v lehote splatnosti uvedenej v zálohovej faktúre pričom platí, že predávajúci nie je povinný tovar kupujúcemu odoslať a dodať skôr, ako kupujúci predávajúcemu uhradí zálohovú faktúru. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou zálohovej faktúry dlhšieho ako 5 dní je predávajúci oprávnený od predmetnej individuálnej kúpnej zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknutý odsek 1 tohto článku VOP, ktorý sa týka objednávkového tovaru.

5. Zmluvné strany sa vyslovene dohodli na tom, že ak kupujúci v lehote do 3 dní od potvrdenia prevzatia tovaru predávajúcemu, a/alebo od doručenia faktúry na zaplatenie kúpnej ceny za tovar, predávajúcemu písomne neoznámi, že v zmysle objednávky a uzatvorenej kúpnej zmluvy si u predávajúceho objednal iný tovar, alebo tovar v inom množstve, alebo za inú cenu, tak uplynutím tejto lehoty kupujúci vyslovene potvrdzuje, že druh tovaru, jeho množstvo a cena uvedená vo faktúre je správna a tým pádom kupujúci stráca akékoľvek právo namietať, že by s predávajúcim neuzatvoril kúpnu cenu na daný druh tovaru v danom množstve a za danú cenu uvedenú vo faktúre. Akékoľvek iné námietky kupujúceho proti obsahu dodacieho listu a/alebo k faktúre nemajú za následok spochybnenie správnosti množstva, druhu a kúpnej ceny za tovar uvedeného vo faktúre. Bez ohľadu na vyššie uvedené, kupujúci nemá právo namietať nesprávne množstvo, cenu a druh prevzatého tovaru v prípade, ak je množstvo, druh a cena preukázateľne uvedená v objednávke kupujúceho zaslanej predávajúcemu, ktorú predávajúci preukázateľne písomne alebo emailom potvrdil, teda najmä v prípade preukázateľne potvrdenej písomnej alebo emailovej objednávky resp. kúpnej zmluvy s jednoznačným uvedením druhu, množstva a ceny tovaru.

6. Uskutočnenie dodávky odovzdaním tovaru prepravnej spoločnosti a dodanie na adresu kupujúceho v rámci SR je možné požadovať od predávajúceho len v prípade, ak hodnota objednávky, ktorá má tvoriť predmet dodania predstavuje minimálne 330,- eur bez DPH. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje vykonať dopravu tovaru kupujúcemu bezodplatne v rámci SR ak je kupujúci právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom.

V prípade, že je kupujúci fyzickou osobou – spotrebiteľom, ktorá nakupuje tovar pre osobnú spotrebu a kúpna cena tovaru presiahla 1.000,- eur s DPH, predávajúci sa zaväzuje vykonať dopravu tovaru kupujúcemu bezodplatne v rámci mesta, v ktorom sa nachádza prevádzkareň predávajúceho, v ktorej kupujúci tovar kúpil. V ostatných prípadoch platí cenník prepravy uvedený na prevádzkarni predávajúceho resp. cenník dopravy uvedený na www.brahamamarket.sk. Pre nákup cez internetový obchod na uvedenej stránke platí vždy len cenník uvedených na tejto stránke.

7. Dodaním tovaru alebo omeškaním kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare. Pri škodách vzniknutých pri doprave musí kupujúci bezodkladne požiadať príslušné miesta o zápis skutkovej podstaty a informovať predávajúceho. V prípade dopravy dopravcom spoločnosti TOMKAT s.r.o neprevziať tovar a zaznačiť túto skutočnosť v dodacom liste, v prípade dopravy externým dopravcom poznačiť túto skutočnosť v protokole spísaným a potvrdeným prepravcom a neodkladne informovať o tejto skutočnosti predávajúceho.

8. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť faktúru pre chyby v jej obsahu alebo forme, ale je povinný bez zbytočného odkladu po zistení takej chyby informovať o nej predávajúceho, ktorý uskutoční príslušné kroky na odstránenie chyby. Keď nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie od doručenia výzvy k odstráneniu chyby vo faktúre predávajúcemu do odoslania dobropisu k faktúre kupujúcemu.

9. Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená spôsobom a v termínoch stanovených v kúpnej zmluve, prípadne vo faktúre. V prípade dohodnutej platby vopred, alebo platby na základe zálohových faktúr má predávajúci právo dodať tovar až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

10. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti dohodnutej v kúpnej zmluve, prípadne uvedenej vo faktúre. Deň vystavenia faktúry je zhodný s dňom doručenia tovaru resp.jeho vyskladnenia. Kúpna cena sa pokladá za uhradenú v okamihu, kedy je pripísaná na účet predávajúceho resp.uhradená na pokladni v prevádzke predávajúceho.

11. V prípade omeškania kupujúceho so splnením finančných povinností, najmä v prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny za tovar, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní. Akékoľvek omeškanie kupujúceho s plnením jeho finančných povinností voči predávajúcemu, predovšetkým omeškanie s úhradou kúpnej ceny za tovar a to aj len v časti, oprávňuje predávajúceho pozastaviť všetky dodávky tovaru kupujúcemu a to až do zaplatenia všetkých platieb predávajúcemu, s ktorými bol kupujúci v omeškaní, vrátane zaplatenia všetkých vyfakturovaných zmluvných pokút a úrokov z omeškania, pričom okrem toho je predávajúci oprávnený prípadne aj pozastaviť dodávky pri prekročení dohodnutého obchodného limitu. Obchodným limitom sa rozumie stanovená maximálna výška objemu neuhradených (aj keď nesplatných) dodávok. Predávajúci nie je povinný odoslať a ani dodať tovar kupujúcemu v prípade prekročenia obchodného limitu. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na tovar (dodávky), ktorý mal predávajúci odovzdať kupujúcemu na základe inej individuálnej kúpnej zmluvy resp. objednávky uzatvorenej podľa článku II. týchto podmienok. V prípade, ak kupujúci neuhradí všetky svoje splatné záväzky voči predávajúcemu ani v lehote do 30 dní po uplynutí ich lehoty splatnosti, tak je predávajúci oprávnený odstúpiť od každej jednej kúpnej zmluvy, ktorú má s kupujúcim v danom čase uzatvorenú.

12. V prípade, že predávajúci, z dôvodu omeškania s platbami zo strany kupujúceho, pristúpi k vymáhaniu zaplatenia splatných pohľadávok prostredníctvom na to špecializovaných firiem a spoločností, náklady s tým spojené znáša v celom rozsahu kupujúci a zaväzuje sa ich uhradiť predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim.

13. Platby kupujúceho sú predávajúcim započítavané vždy najprv na najbližší splatný záväzok, a to v tomto poradí: zmluvné pokuty, poplatky, náklady spojené s vymáhaním pohľadávok, úroky z omeškania a istina najstaršieho splatného záväzku kupujúceho. Kupujúci kúpnu zmluvu splní len v tom prípade, keď kúpna cena spolu so všetkými nákladmi, poplatkami a príslušenstvom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy budú uhradené na účet predávajúceho.

14. V prípade, ak kupujúci neuhradí svoj záväzok predávajúcemu v lehote splatnosti, považuje sa takéto konanie kupujúceho za podstatné porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ust. § 345 Obchodného zákonníka.

15. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou akejkoľvek faktúry alebo jej časti o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, tak kupujúci s okamžitou účinnosťou stráca nárok na dohodnuté zľavy (rabaty) a bonusy, a to aj v prípade, ak tieto boli osobitne dohodnuté v kúpnej zmluve, alebo v rabatovom liste, a súčasne dohoda s kupujúcim o obchodnom limite sa ruší, a súčasne všetky nesplatné faktúry vystavené predávajúcim pre kupujúceho sa okamžite stávajú splatnými, a súčasne (iv) s okamžitou účinnosťou sa rušia akékoľvek a všetky dohody s kupujúcim o dĺžke lehôt splatnosti pre jednotlivé faktúry a individuálne kúpne zmluvy, na základe čoho je kupujúci povinný platbu za tovar uhradiť buď pred dodaním tovaru, alebo v hotovosti, alebo prevodom na účet uskutočneným pri prebratí tovaru. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa uplatní aj na kúpne zmluvy resp. objednávky, z ktorých ešte kupujúcemu nebola vystavená faktúra predávajúcim. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho podľa prvej vety, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zľavy a bonusu poskytnutých kupujúcemu pre konkrétnu objednávku tovaru, s úhradou faktúry za ktorú je kupujúci v omeškaní.

VI. Dodanie tovaru

1. Pri omeškaní kupujúceho s predložením dopravných dispozícií v dohodnutej lehote sa primerane predĺži lehota dodania tovaru, pričom takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru.

2. Ak kúpna zmluva neurčuje účel použitia tovaru, jeho akosť alebo vyhotovenie, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení vhodnom pre všeobecné účely, na aké sa predmetný tovar spravidla používa, s prihliadnutím na materiál, konštrukciu a odolnosť tovaru.

3. Ak kupujúci neprevezme tovar fyzicky zo skladu v deň vystavenia výdajky alebo dodacieho listu, ostávajú všetky exempláre týchto dokladov u predávajúceho s kontaktnými údajmi na kupujúceho (meno a priezvisko, resp. obchodné meno, a telefónne číslo). Ak kúpna zmluva neurčuje, ako má byť tovar zabalený alebo zabezpečený pre prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom potrebným k zachovaniu a ochrane tovaru.

4. Predávajúci je povinný pri dodaní tovaru prepravcom uložiť tovar po kraj korby motorového vozidla, odkiaľ si ho kupujúci fyzicky prevezme na vlastnú zodpovednosť. Vykládka tovaru nie je v cene dopravy. Ak si to charakter prepravovaného tovaru vyžaduje, musí si kupujúci zabezpečiť potrebnú techniku na vyloženie tovaru z auta a to v dohodnutom čase dodania tovaru kupujúcemu. Pri osobnom odbere v obchode je predávajúci povinný pripraviť tovar zákazníkovi na miesto určené na naloženie odkiaľ si ho zákazník prevezme na vlastnú zodpovednosť. Nakladanie tovaru do zákazníkovho auta nie je v kompetencii predávajúceho ak nie je dohodnuté inak.

5. Predávajúci je povinný odovzdať tovar prepravcovi označený a vybavený dopravnými dokladmi pre prepravu obvyklým spôsobom.

6. Kupujúci alebo ním určený prepravca na prevzatie tovaru je povinný skontrolovať množstvo a kvalitu tovaru pri jeho prevzatí zo skladu predávajúceho a svojím podpisom pod svojím menom, číslom občianskeho preukazu, ŠPZ auta a dátumom na dodacom liste alebo výdajke potvrdzuje prevzatie tovaru v dohodnutom množstve a kvalite.

7. Pri dodávke tovaru ku kupujúcemu na dohodnuté miesto prepravcom alebo vlastným vozidlom predávajúceho je kupujúci povinný do 15 minút po výzve prepravcu zabezpečiť prebratie tovaru. Za každú ďalšiu začatú hodinu je predávajúci oprávnený kupujúcemu fakturovať stanovenú hodinovú sadzbu za stojné podľa platného cenníka predávajúceho - spoločnosti TOMKAT s. r. o. V prípade, ak v takomto prípade kupujúci tovar nepreberie do 2 hodín po výzve prepravcu na prebratie tovaru je prepravca oprávnený tovar odviezť späť do skladu predávajúceho, pričom kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s márnym pokusom o doručenie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je následne povinný dostaviť sa do skladu predávajúceho a prevziať tovar, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

8. Za tovar, ktorý si kupujúci neprevezme do 10 dní odo dňa, kedy malo dôjsť k prevzatiu, je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu skladné vo výške 3,50 eur bez DPH za každý začatý deň omeškania prevzatia tovaru zo skladu predávajúceho ak nie je dohodnuté inak.

9. Tovar sa považuje za dodaný, aj keď ho kupujúci odmietol bezdôvodne prevziať, alebo keď sa dostal do omeškania s prevzatím tovaru.

VII. Ochranné právo

1. Predávajúci je povinný odovzdať alebo vydať predmet kúpnej zmluvy len kupujúcemu uvedenému v kúpnej zmluve, s ktorým bola kúpna zmluva uzatvorená. Ak má predávajúci pochybnosti o tom, či je osoba preberajúca predmet kúpnej zmluvy oprávnená v mene kupujúceho tento predmet kúpnej zmluvy prevziať, tak predávajúci nie je povinný predmet kúpnej zmluvy takejto osobe vydať do doby, kým mu preberajúca osoba nepreukáže, že je oprávnená konať za kupujúceho pri preberaní tovaru. Počas tejto doby nie je predávajúci v omeškaní.

2. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude tovar reexportovať do iných krajín, a to ani sám, ani prostredníctvom tretích osôb, ak sa vopred písomne nedohodol s predávajúcim inak. V prípade, ak kupujúci túto povinnosť nedodrží, je povinný uhradiť predávajúcemu v celom rozsahu škodu, ktorá mu v súvislosti s porušením tejto povinnosti vznikne.

VIII. Reklamácie

1. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky na reklamácie ak preukáže úhradu kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy a nákup tovaru u predávajúceho. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu vád alebo akosti tovaru písomne alebo osobne.

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

3. Reklamácie týkajúce sa obsahu dodávky a jej kompletnosti sa prijímajú max. do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, ak kupujúci tvrdí, že dodané množstvo tovaru je menšie ako objednané množstvo tovaru, tak je kupujúci povinný tovar uchovať v nepoškodenom balení, pretože v opačnom prípade nie je možné preveriť oprávnenosť reklamácie. Všetky neskoršie reklamácie sa zamietajú.

4. Ak sa kupujúci s predávajúcim dohodne na vrátení alebo výmene tovaru, tak je zákazník pri reklamácii tovaru povinný vrátiť tovar s doložením príslušnej faktúry alebo pokladničného dokladu.

5. Kupujúci je povinný reklamovať tovar v sídle predávajúceho alebo v pobočke osobne alebo zaslaním reklamovaného tovaru s presnou špecifikáciou reklamovanej vady tovaru. V prípade zaslania reklamovaného tovaru kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na reklamovanom tovare pri jeho preprave.

6. Predávajúci znáša zodpovednosť za vady a vymedzuje územnú pôsobnosť záruky a zodpovednosti za vady na územie celej Slovenskej republiky. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že vývozom výrobku mimo územia Slovenskej republiky stráca záruka platnosť.

7. V prípade, že sa bude jednať o bezdôvodnú reklamáciu, resp. o vadu, za ktorú predávajúci nezodpovedá, znáša náklady spojené s týmto reklamačným konaním v celom rozsahu kupujúci. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť preukázané náklady spojené s reklamačným konaním do 5 dní od obdržania výzvy na úhradu uvedených nákladov.

8. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vadu v zmysle všeobecné záväzných právnych predpisov, najmä ustanovení Obchodného zákonníka, ak ide o fyzickú alebo právnickú osobu – podnikateľa a v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa, ak ide o fyzickú osobu – spotrebiteľa, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo týchto podmienkach dohodnuté inak.

9. V prípade, ak po riadnom dodaní tovaru kupujúci požiada predávajúceho o vrátenie tovaru, a ak sa tak predávajúci s kupujúcim dohodne osobitnou dohodou, tak predávajúci môže tovar prijať späť, pričom ale predávajúci je v takom prípade oprávnený vyúčtovať kupujúcemu poplatok vo výške minimálne 10 % z hodnoty vráteného tovaru, pričom konkrétna výška tohto poplatku bude dohodnutá v osobitnej dohode o vrátení tovaru.

10. Podrobnejšie informácie ohľadom riešenia reklamácií na stránke reklamačný poriadok.

IX. Výhrada vlastníckeho práva a jeho zaistenie

1. Predávajúci si vyhradzuje, že vlastnícke právo k tovaru na základe kúpnej zmluvy s kupujúcim prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane všetkých výdavkov zo strany kupujúceho. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovať, alebo zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci je na výzvu predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa tovar, u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva, nachádza.

2. Pokiaľ by si u kupujúceho tretie osoby uplatňovali na tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva, akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.), kupujúci je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informovať predávajúceho.

3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov voči predávajúcemu, môže si predávajúci bez obmedzenia ostatných práv vziať tovar, ktorého kúpna cena nebola predávajúcim uhradená, späť.

4. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s kupujúcim. Kupujúci má nárok na vrátenie uhradenej časti kúpnej zmluvy po započítaní nákladov predávajúceho spojených s odobratím tovaru a hodnoty skutočného opotrebenia, príp. poškodenia tovaru (poškodený obal, tovar vo vzorkovni a pod.).

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, alebo sa tovar nevyrába, alebo sa tovar už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru a tieto zmeny neboli predávajúcemu známe v deň realizácie objednávky spotrebiteľom. V prípade, že nastane niektorá z uvedených situácií, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ už cenu z objednávky zaplatil a nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi do 14 pracovných dní od záväzného odstúpenia spotrebiteľa od objednávky na účet spotrebiteľa alebo adresu spotrebiteľa cenu zaplatenú za tovar.

X. Splnenie zmluvy uskladnením

Ak neumožní kupujúci predávajúcemu splniť záväzok v dohodnutom termíne, najmä neposkytnutím potrebnej súčinnosti, je predávajúci oprávnený splniť zmluvu uskladnením. V takom prípade je záväzok dodať tovar splnený odoslaním správy kupujúcemu o uskutočnenom uskladnení. Týmto momentom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na uskladnenom tovare. Náklady za uskladnenie tovaru znáša kupujúci.

XI. Vyššia moc a zvláštne prípady

1. V prípade vyššej moci je každá zmluvná strana zbavená svojich záväzkov z kúpnej zmluvy a týchto VOP a akékoľvek nedodržanie (celkové alebo čiastočné) alebo omeškanie v plnení akéhokoľvek zo záväzkov uloženého kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoroukoľvek zo zmluvných strán bude tolerované a táto strana nebude zodpovedná za škody alebo inak, pokiaľ takéto nedodržanie alebo omeškanie bude priamym alebo nepriamym dôsledkom niektorej z vyšších mocí. Pritom nie je rozhodné, či takáto príčina existovala v čase uzavretia kúpnej zmluvy alebo nastala neskôr, bez ohľadu na to, či mohla byť pri podpisovaní kúpnej zmluvy niektorou zo zmluvných strán v rozumnej miere predvídaná.

2. Za vyššiu moc sa považujú: živelné udalosti, svojvoľné jednanie tretích osôb, povstanie, pouličné nepokoje, štrajky, pracovné výluky, bojkotovanie práce, obsadenie majetku dôležitého pre plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, rušenie pracovného poriadku, vojny (vyhlásené i nevyhlásené), zmena politickej situácie, ktorá vylučuje alebo neprimerane sťažuje výkon práv a povinností z kúpnej zmluvy.

XII. Odstúpenie od zmluvy a zmluvná pokuta

1. Každá zmluvná strana má právo okamžite písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak druhá zmluvná strana opakovane (3x) porušuje ustanovenia kúpnej zmluvy, vrátane VOP alebo rámcového kontraktu alebo porušila ustanovenia kúpnej zmluvy, vrátane VOP alebo rámcového kontraktu podstatným spôsobom.

2. Písomné odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

3. Ak je kúpna zmluva plnená po častiach, odstúpenie sa týka časti kúpnej zmluvy, ktorá do odstúpenia nebola zrealizovaná.

4. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek splatnej faktúry alebo jej časti, čím poruší svoju povinnosť podľa kúpnej zmluvy, má predávajúci právo:
a) nevydať kupujúcemu akýkoľvek tovar, ktorý si ešte od predávajúceho neprevzal a ktorý mu predávajúci má v zmysle kúpnej zmluvy odovzdať až do doby uhradenia všetkých neuhradených záväzkov, a/alebo
b) odstúpiť od všetkých existujúcich platných zmlúv uzatvorených s kupujúcim, a/alebo
c) požadovať od kupujúceho za omeškanie so zaplatením zmluvnú pokutu:
- vo výške 10 % z celkovej hodnoty tovaru, ktorý si kupujúci objednal, ale z dôvodu omeškania so zaplatením si ho neprevzal, pričom ide o tovar, ktorý má predávajúci bežne na sklade,
- vo výške 100 % z hodnoty tovaru, ak ide o tovar na objednávku, ktorý predávajúci bežne nemá na sklade, a/alebo
d) požadovať od kupujúceho zaplatenie vynaložených nákladov na rozpracovanú výrobu tovaru, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.

5. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho prevziať od predávajúceho zmluvne dohodnuté množstvo tovaru, a to ani po dodatočnej lehote, ktorú predávajúci kupujúcemu stanoví, má predávajúci právo:
a) vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu:
- vo výške 10 % z celkovej hodnoty neprevzatého tovaru, ak ide o tovar, ktorý má predávajúci bežne na sklade, a
- vo výške 100 % z hodnoty neprevzatého tovaru, ak ide o tovar na objednávku, ktorý predávajúci bežne nemá na sklade, a/alebo
b) požadovať od kupujúceho zaplatenie vynaložených nákladov na rozpracovanú výrobu tovaru.

6. Odstúpením od zmluvy zostávajú zachované ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu, náklady spojené s vymáhaním splatných pohľadávok, odstupné, právo na náhradu škody, právo požadovať skladné a náhradu nákladov za uskladnenie tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.

7. V súlade so zákonom má pri zásielkovom predaji kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

8. Kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

9. Ak predávajúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt alebo ho môže doručiť osobne a to za nasledujúcich podmienok
· tovar nesmie byť použitý
· tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené a v originálnom balení
· tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
· kupujúci zašle spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo svojho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.

Kupujúci posiela tovar vo vlastnom záujme doporučene a poistený, prípadne ho vracia osobne, nakoľko predávajúci za jeho prípadnú stratu nepreberá zodpovednosť (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci peniaze za tovar zašle poukážkou alebo prevodom na účet alebo adresu kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci žiaľ nebude môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. Nevracia sa preukázateľná cena dopravného. Navrátená bude iba čiastka za samotný tovar.

XIII. Právny poriadok a právomoc

1. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene adresy došlo pred prevzatím tovaru. Pokiaľ si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní, nesie riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že predávajúci jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ tieto predávajúci odoslal na posledne udanú adresu kupujúceho. Písomná zásielka sa považuje za doručenú uplynutím troch dní od jej odoslania na adresu sídla, miesta činnosti alebo pobytu kupujúceho, alebo na inú adresu oznámenú kupujúcim predávajúcemu. Emailová zásielka sa považuje za odoslanú momentom jej umiestnenia do priečinku „odoslaná pošta“ v prípade, ak bola odoslaná na emailovú adresu, ktorú kupujúci oznámil predávajúcemu.

2. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj celá kúpna zmluva sa riadi týmito všeobecne záväznými obchodnými podmienkami, ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými slovenskými zákonmi. V prípade, že kupujúci je občanom iného štátu alebo je právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vylučujú zmluvné strany pôsobnosť dohovoru OSN o kúpnej zmluve pre tento prípad.

3. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok alebo súvisiacich s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane právnych vzťahov z kúpnych zmlúv uzatvorených v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik týchto všeobecných obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa rozhodnú výlučne v rozhodcovskom konaní. Tieto spory bude výlučne rozhodovať Slovenský stály rozhodcovský súd (ďalej len „SSRS“) so sídlom Hlavná 31, Trnava, ktorý zriadil Inštitút právnych štúdií, IČO: 42 157 889, podľa ZRK a podľa platných ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu SSRS. Strany sa v zmysle ust. § 42 ZRK dohodli, že vylučujú podanie žaloby z dôvodu podľa ust. § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody na obnovu konania).

XIV. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje osobné údaje žiadané systémom, najmä však meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim za účelom spracovania týchto údajov v informačnom systéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie predávajúceho o kupujúcich. Tento súhlas vydáva kupujúci na dobu neurčitú a kupujúci ho môže odvolať písomnou formou (napr. aj e - mailom). Tento súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.