Spracovanie osobných údajov

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Spoločnosť TOMKAT, s.r.o. (ďalej ako “prevádzkovateľ” alebo „spoločnosť“) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov prostredníctvom portálu www.brahamamarket.sk („ďalej len portál“).

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Vaše osobné údaje v súvislosti predajom  tovaru (ďalej ako „tovar“) spracúva prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť: 

Obchodné meno: TOMKAT, s.r.o.

Sídlo: Záhradná 33, 080 01 Prešov

IČO: 36 505 561

Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 16206/P

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Ochrana Vašich osobných údajov ako aj vy ste pre nás dôležití, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na osobu: Tomáš Juhas, konateľ spoločnosti, prostredníctvom e-mailu: predajna@brahama.sk, telefonicky na čísle: 051/748 19 03 alebo poštou na adrese TOMKAT, s.r.o., so sídlom: Záhradná 33, 080 01 Prešov.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak ste si u nás objednali  tovar, alebo ste sa na našej webovej stránke zaregistrovali.

Aké údaje o Vás spracúvame?

Pri poskytovaní našich služieb cez internetový portál získavame o vás nasledovné údaje:

Údaje poskytnuté pri objednaní tovaru

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo, samotný predmet objednávky a v prípade fyzických osôb – podnikateľov IČO. Poskytnutie povinných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade neposkytnutia týchto údajov nebudeme schopní zabezpečiť plnenie kúpnej zmluvy vyplývajúcej z Vašej objednávky.

Nespracúvame žiadne údaje, ktoré sa týkajú Vašej platby za objednaný tovar prostredníctvom internetu – okrem ceny za objednaný tovar a informáciu o úspešnosti/neúspešnosti vykonanej platby. V prípade, že Vám vznikne nárok na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený tovar (napr. odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní) môžeme získať prístup k číslu Vášho bankového účtu za účelom vrátenia platby.

Údaje poskytnuté pri vytvorení užívateľského konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť užívateľské konto, spracúvame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a priezvisko, prihlasovacie heslo, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, predmet objednávky a v prípade fyzických osôb – podnikateľov IČO a DIČ. Poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade neposkytnutia povinných údajov nebudeme schopný zabezpečiť vedenie vášho užívateľského konta.

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Údaje poskytnuté pri objednaní tovaru

Na základe údajov, ktoré ste nám poskytli pri objednávaní tovaru realizujeme vybavenie objednávky tovarov v súlade s našimi Obchodnými podmienkami.

Vaše kontaktné údaje ďalej používame v rámci vzájomnej komunikácie pri vybavovaní objednávok, a to na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo užívateľskom konte. Taktiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky tovaru taktiež potrebujeme pri plnení našich zákonných povinnosti (najmä vedenie účtovníctva) vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Údaje poskytnuté pri vytvorení užívateľského konta

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri vytváraní užívateľského konta, nám slúžia na to, aby sme vám vedeli poskytovať výhody v podobe vytvorenia elektronického konta, ktoré obsahuje napríklad históriu vašich nákupov.

Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

Informačný systém: Internetový predaj

Účel: Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré sú uvedené v objednávke sú spracúvané za účelom plnenia kúpnej zmluvy, to znamená vybavenie objednávky a zaslanie tovaru. Osobné údaje registrovaných zákazníkov, ktoré sú uvedené pri registrácii sú spracúvané za účelom registrácia a vedenie konta a v prípade objednávky za účelom plnenia kúpnej zmluvy, to znamená vybavenie objednávky a zaslanie tovaru.

Právny základ podľa GDPR: V prípade neregistrovaných zákazníkov je spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Súčasne spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), najmä:

a) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

b) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

c) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

d) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

e) Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

f) Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade registrovaných zákazníkov je spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Súčasne spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), najmä:

a) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

b) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

c) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

d) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

e) Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

f) Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doba uchovávania: Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Po zrušení užívateľského konta sú vaše osobné údaje vymazané.

Pokiaľ nemáte vytvorené užívateľské konto, vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenia objednávky tovaru uchovávame počas trvania kúpnej zmluvy a nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla desať rokov od vybavenia objednávky.

 

Informačný systém: Evidencia prijatej a odoslanej pošty

Účel: Vedenie evidencia prijatej a odoslanej pošty

Právny základ podľa GDPR: plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich osobitných právnych predpisov najmä:

- Zákon č. 395/2002 Z.z.  o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Doba uchovávania: 10 rokov

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že ste s nami komunikovali prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie. 

Informačný systém: Reklamácie

Účel: Evidencia reklamácii na účely ich uplatnenia a vybavenia reklamácie

Právny základ podľa GDPR: plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich osobitných právnych predpisov najmä:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Doba uchovávania: 5 rokov

V prípade neposkytnutia vašich osobných údajov nebude možné viesť reklamačné konanie. 

Informačný systém: Účtovné doklady

Účel: Spracovanie a evidencia účtovných dokladov

Právny základ podľa GDPR: plnenie zmluvnej povinnosti, plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich osobitných právnych predpisov najmä:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania: 10 rokov

V prípade neposkytnutia vašich osobných údajov nebude možné naplniť účel zmluvy medzi Vami ako dotknutou osobou a našou spoločnosťou. 

Informačný systém: Súdne spory

Účel: Preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov.

Právny základ podľa GDPR: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Doba uchovávania: obdobie, počas ktorého je možné uplatňovať právne nároky zo zmluvných vzťahov

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že naša spoločnosť bola s Vami účastníkom konania pred súdom. 

Informačný systém: Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Účel: Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb.

Právny základ podľa GDPR: Spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle článku 12 ods. 1 a nasl.  GDPR (§ 29 ods. 1 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 3 roky

V prípade neposkytnutia vašich osobných údajov nebude možné vašej žiadosti vyhovieť. 

Informačný systém: Marketing

Účel: Podpora predaja tovaru, rozposielanie propagačných materiálov, organizovanie súťaží a zverejňovanie fotografií na sociálnych sieťach.

Právny základ podľa GDPR: oprávnený záujem prevádzkovateľa a zákazníkov

Doba uchovávania: spravidla 10 rokov, maximálne však do okamihu vyjadrenia nesúhlasu spracúvať osobné údaje na marketingové účely

V prípade neposkytnutia vašich osobných údajov nebude možné Vás informovať o ponúkanom tovare a zaradiť Vás do organizovaných súťaží.

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Naša spoločnosť prevádzkuje marketing za účelom propagácie a podpory predaja produktov ako aj propagácie aktivít spoločnosti.  

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

Prijímatelia, ktorým sa sprístupňujú osobné údaje

Osobné údaje sa sprístupňujú v celom rozsahu poskytovateľovi webhostingu, ktorým je spoločnosť:  Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928 na ktorom je umiestnená webová stránka www.brahamamarket.sk, z dôvodu zabezpečenia jej riadneho fungovania.

Osobné údaje sa sprístupňujú v celom rozsahu spoločnosti: MK - soft, s.r.o., so sídlom: Kvetná 1, 080 01 Prešov, IČO: 36 491 594, ktorá nám poskytuje účtovný softvér EKONOMICKÁ AGENDA SQL, softvér určený na spracovanie objednávok, účtovných dokladov a reklamácií.

Spoločnosti: DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava-Rača (a jej pobočkám) sú sprístupňované osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa za účelom doručenia Vašej objednávky.

Spoločnosti: PaletExpress, s.r.o., so sídlom: Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen (a jej pobočkám) sú sprístupňované osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa za účelom doručenia Vašej objednávky.

Osobné údaje sú sprístupňované aj orgánom verejnej správy za účelom plnenia si zákonných povinností Prevádzkovateľa.

Práva zákazníka

 • Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia

Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR Zákazník má právo požadovať od spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, ak to tomu tak je zákazník má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia

Zákazník má právo na to, aby zamestnanec spoločnosti bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.

 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia

Zákazník má právo požadovať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).

 • Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia

Ak zákazník, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich zákazník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi zákazníka, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase zákazníka so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má zákazník právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak zákazník podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia

Ak sa zákazník domnieva, že osobné údajov, ktoré sa ho týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

COOKIES

Táto stránka používa technológiu cookies. Cookies  sú  malé  textové  súbory, ktoré  do  Vášho  počítača  alebo  iných  zariadení  s  prístupom  na  internet  umiestňujú  naše  internetové  stránky. Súbory cookies  nám  poskytujú  informácie o tom, ako často navštevujete našu stránku, čo si na našej stránke prezeráte a tým nám dávajú priestor pracovať na jej neustálom skvalitňovaní. Súbory cookies nepredstavujú  nebezpečenstvo. Súbory cookies  sami  o  sebe  neobsahujú  žiadne  osobné  údaje,  avšak  pokiaľ  nám  osobné  údaje  poskytnete,  tieto  môžu  byť  prepojené  na  údaje  uložené  v  rámci  cookies. Prostredníctvom  cookies  nezhromažďujeme  Vaše  osobné  údaje  a  informácie,  ani  ich  neposkytujeme  sprostredkovateľom  osobných  údajov resp.  tretím  stranám (ukladá sa iba jedinečný identifikátor, ktorý umožní opätovné načítanie profilu a predvoľby dotknutej osoby pri ďalšej návšteve). Prijímanie súborov cookies  je možné  odmietnuť  úpravou  nastavenia  Vášho  internetového  prehliadača.

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese: predajna@brahama.sk alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.

 

Newsletter

Nezmeškajte naše akciové ponuky

Kontakty

Záhradná 33, 080 01 Prešov

Sumár nákupný košík

Súhrn položiek

V košíku zatiaľ nie sú vložené žiadne produkty.